Leren samenwerken tussen organisaties
Afdrukken

Allianties, netwerken, ketens en partnerships

Edwin Kaats, Wilfrid Opheij
Management boek van het jaar 2013
Kluwer 2012
ISBN 978 90 13 09487 9
495 pagina’s
€ 46,50


Een aanrader voor zorgorganisaties

Als je de meest recente strategische beleidsnotities, marketingplannen, innovatiedocumenten van zorgorganisaties leest, spat het woord ‘samenwerken’ van de pagina’s af. Samenwerken lijkt het nieuwe buzzword. Samenwerken als remedie tegen de vele bedreigingen. Of als toegangspoort tot de kansen die er in de zorgsector liggen. Dit is natuurlijk niet zo vreemd.

Gemeenten, zorgverzekeraars en andere inkopers van zorg roepen om het hardst dat ze geen verkokerde zorg meer willen. Men wil en eist integrale zorg, ketenzorg, zorgcontinuüm. Bovendien zijn zorgaanbieders van oudsher geneigd tot samen werken. Of in ieder geval tot samen praten. We kennen geen sector waarin zoveel overlegd wordt tussen partijen. We kennen echter ook heel veel situaties waarin dit overleggen nauwelijks meer is dan elkaar informeren. Daar schieten noch de patiënt/cliënt, noch de maatschappij, noch de zorgorganisaties zelf iets mee op.

Samenwerken is kennelijk meer dan elkaar op de hoogte houden. Wat dan wel? En hoe dan? Dat zijn vragen waarop het boek Leren samenwerken tussen organisaties uitvoerig antwoord geeft. Wat ons betreft een aanrader voor bestuurders, managers en marketeers in zorgorganisaties.

Een bril voor de inhoud en voor het proces

“Samenwerking moet iets opleveren” is een uitspraak van de auteurs en tevens de rode draad in het boek. Dat is ons uit het hart gegrepen. Het boek biedt vervolgens een “samenhangende manier van kijken” naar samenwerkingsprocessen met als invalshoeken:
  • Gedeelde ambitie: Wat willen we samen bereiken?
  • Recht doen aan belangen: Belangen helder krijgen en bevorderen
  • Goed persoonlijk samenwerken: De onderlinge relaties, leiderschap en macht
  • Professioneel organiseren: Meer dan een overeenkomst
  • Betekenisgevend proces: “Het Kompas” voor 5 generieke processtappen

De invalshoeken worden in even zoveel hoofdstukken uitgewerkt en met elkaar in verband gebracht. Ieder hoofdstuk bevat een breed uitgewerkte theoretische onderbouwing voor de fijnproevers en genoeg praktische handvatten, tips and tricks voor de doeners onder de lezers. Zowel inhoud als proces, ratio en al dan niet irrationele emoties die kunnen spelen in samenwerkingsprocessen komen aan de orde.

Een boek om binnen handbereik te houden

Uitvoerig is een understatement als het gaat om een typering van het boek van Kaats en Opheij. Doorwrocht doet de auteurs meer recht. Anders dan u van ons gewend bent, wagen we ons niet aan een samenvatting van de belangrijkste punten in het boek. Het telt maar liefst 495 pagina’s! Alleen al voor de beschrijving van de geraadpleegde literatuur zijn bijna 30 bladzijden nodig.

Toch is er geen sprake van een ‘omgevallen boekenkast’. De logische ordening die de auteurs aanbrengen, hun vele voorbeelden en hun naar de praktijk gerichte schrijfstijl maken het boek goed leesbaar. Wel adviseren we de actiegerichte bestuurder, manager of marketeer om het boek als gereedschapskist te gebruiken en er uit te halen wat op een bepaald moment interessant en bruikbaar is.

Het is zowel vermakelijk als leerzaam om met de aangereikte bril te reflecteren op de huidige samenwerkingsprocessen. Bijvoorbeeld bij de herijking van de strategische positionering of in het kader van een portfolioanalyse. Dat levert ongetwijfeld Aha-erlebnissen op en zeer waarschijnlijk ook een lijstje van te hervormen of zelfs te herroepen samenwerkingen. Het boek is zeker niet alleen nuttig voor het retrospectief of de diagnose. Het helpt ook bij het proactief aangaan van nieuwe samenwerking.